Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.iwonawojtaszek.pl jest Iwona Wojtaszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Amber Iwona Wojtaszek” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 86472322381, REGON: Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Użytkownikowi i Sprzedającemu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem strony www.aiwonawojtaszek.pl oraz  wysyłania newslettera. Jest to niezbędne do prawidłowej obsługi i przeprowadzenia transakcji na stronie www.aiwonawojtaszek.pl  .
  2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do wystąpienia o usunięcie konta. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych na każde zgłoszenie Użytkownika.
  3. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności.
  4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, zapisu na newsletter lub zakupów wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu, celów księgowych, realizacji umowy sprzedaży oraz w celu prowadzenia kampanii mailingowej poprzez serwis Mailerlite. Dane te mogą także służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki.
  5. Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępnianie innym podmiotom do celów marketingowych za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości czy administracji państwowej.
  6. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  7. Administrator nie gwarantuje, że strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używa Kupujący. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku Twojego dostępu do Strony lub korzystania z niej.